Rada vědeckých společností > Úvodní stránka
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Rada vědeckých společností

Rada vědeckých společností České republiky, z.s. koordinuje v současné době 87 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů, což představuje více než 28 000 členů.

členy jsou:

Renomovaní odborníci z vědecké a vědeckopedagogické oblasti, národohospodářští a političtí reprezentanti, studenti a další zájemci o příslušné vědní obory.

Vědecké společnosti představují významný jednotící prvek oborový i mezioborový: jsou jedinou institucí spojující odborníky z VŠ, akademie věd ČR i resortních výzkumných ústavů, jsou místem, kde se setkávají profesionálové s dalšími odbornými zájemci o příslušný obor, jsou otevřeny pro studenty všech stupňů, umožňují jim zde mimoškolní, neformální seznámení s vědci a pedagogy; často mají interdisciplinární charakter, některá vědecká zaměření společností nejsou zastoupena v akademických či jiných vědeckých institucích. Mnohé vědecké společnosti jsou jedinou spojkou naší odborné veřejnosti s mezinárodními vědeckými organizacemi.

Hlavní těžiště aktivit vědeckých společností spočívá v pořádání kongresů, konferencí, sympozií a seminářů mezinárodního či národního charakteru. Významnou složkou činnosti některých VŠ je provoz veřejně přístupných vědeckých knihoven, o mnoha tisících svazcích zahraniční literatury, získávaných výhradně výměnou za vydávaná periodika, která jsou často v oboru jedinečná. Vydávání vědeckých a odborných periodik, jak mezinárodních, tak s národním dopadem, je nutno považovat za jednu z nejdůležitějších aktivit vědeckých společností. Společnosti organizované v RVS vydávají zcela samostatně 10 mezinárodních časopisů a jsou členy mezinárodních unií a asociací. Některé společnosti se podílejí koncepčně nebo recenzním řízením na vydávání oborových, zejména středoškolských učebnic. Mnohé společnosti se aktivně vyjadřují k aktuálním společenským otázkám domácím i mezinárodním včetně návrhů zákonů. Radu vědeckých společností tvoří zástupci jednotlivých společností, kteří volí devítičlenný výkonný výbor v čele s předsedou.

Veřejný přístup k informačnímu systému Rady vědeckých společností

Ve veřejné části, která je přístupná všem uživatelům internetu je možné nahlížet do databáze Rady vědeckých společností a prohlížet zveřejněné roční výkazy činnosti vědeckých společností.


Přístup k informačnímu systému pro vědecké společnosti

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností