Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Vědecké společnosti: Živá příroda

Česká algologická společnost

Česká algologická společnost (ČAS) sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Pracovní náplní společnosti je pořádání determinačních kurzů pro vodohospodářské pracovníky, pořádání každoročních konferencí a vydávání časopisu Fottea (dříve Czech Phycology). …

Společnost:

Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2
www: http://www.czechphycology.cz

Předseda:

doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Katedra Botaniky Přírodovědecká Fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Šlechtitelů 27
78371 Olomouc
tel: 725807219

Česká anatomická společnost z.s.

Česká anatomická společnost sdružuje anatomy, histology, embryology a buněčné biology z České republiky z vysokých škol, AVČR vvi. a z resortních ústavů. Jejím cílem je podpora morfologického výzkumu v České republice a koordinace výuky anatomie, histologie a embryologie zejména na lékařských fakultách. …

Společnost:

Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
128 00 Praha 2/Praha
tel: 224965780
fax: 224965780
www: http://cas.lf1.cuni.cz

Předseda:

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
128 00 Praha 2/Praha
tel: 224965758
fax: 224965770

Česká arachnologická společnost, z.s.

Česká arachnologická společnost sdružuje profesionální i amatérské arachnology, podílí se na rozvoji vědního oboru arachnologie (věda zabývající se pavoukovci), koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě, školství a praxi, pořádá odborné semináře, konference, přednášky a exkurze.

Společnost:

Lipová 1557/3
37005 České Budějovice
tel: 721162763
www: https://arachnology.cz/

Předseda:

RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507/73
16106 Praha - Ruzyně
tel: 721162763

Česká bioklimatologická společnost. z. s.

Bioklimatologie (též biometeorologie) je interdisciplinární výzkum zabývající se vlivem vnějších fyzikálních faktorů na živou přírodu včetně lidské činnosti. Společnost proto sdružuje odborníky z oboru astronomie, geofyziky, meteorologie, matematické statistiky, medicíny, zemědělství, lesnictví, veterinárního lékařství atd.

Společnost:

Mendelova univerzita Brno
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
tel: 739812839
www: http://www.cbks.cz

Předseda:

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Mendelova univerzita Brno
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
tel: 541421020

Česká botanická společnost, z.s.

Česká botanická společnost je dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky. Společnost sdružuje zájemce činné v botanice. Věnuje se pěstování a propagaci všech oborů botaniky.

Společnost:

Česká botanická společnost, z.s.
Benátská 2
128 01 Praha 2
tel: 221951664
www: https://botanospol.cz

Předseda:

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Branišovská 31
370 05 České Budějovice

Česká fytopatologická společnost

Česká fytopatologická společnost (ČFS) sdružuje vědecké, výzkumné, odborné a pedagogické pracovníky z České republiky z oboru fytopatologie a rostlinolékařství. Hlavním cílem společnosti je sdružovat zájemce o problematiku rostlinné patologie a šířit nové poznatky v tomto oboru. Společnost pracuje od …

Společnost:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
tel: 233022442
www: https://www.vurv.cz/cspp

Předseda:

Ing. Petr Komínek, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
tel: 233022442

Česká herpetologická společnost, z. s.

Česká herpetologická společnost, z. s. (ČHS), je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující profesionální i amatérské pracovníky v oborech herpetologie a batrachologie, jakož i v oborech s těmito hraničícími či se prolínajícími. Představuje platformu pro podporu a koordinaci herpetologického a batrachologického …

Společnost:

Katedra zoologie PřF UK v Praze
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel: 296112111
www: http://www.herp.cz/

Předseda:

RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 3/120
171 00 Praha 7
tel: 296112111

Česká imunologická společnost, z. s.

Česká imunologická společnost (ČIS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků všech úseků oboru imunologie. ČIS spolupracuje se zahraničními společnostmi téhož zaměření, zejména se Slovenskou imunologickou společností. Zastupuje české imunology v mezinárodních …

Společnost:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 - Krč
tel: 241062519
www: https://cis.mbu.cas.cz/

Předseda:

Dr. Luca Vannucci, M.D., Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 - Krč
tel: 241062394

Česká limnologická společnost, z.s.

Limnologie se zabývá výzkumem sladkých vod (povrchových i podzemních)ve všech aspektech. Charakteristický je mezioborový ekosystémový přístup, založený na studiu vztahů mezi organismy a prostředím. Česká limnologická společnost sdružuje odborníky na hydrologii, hydrochemii, mikrobiologii, hydrobiologii, …

Společnost:

Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Viničná 1594/7
12800 Praha 2
tel: 221951899
fax: 224914803
www: http://www.limnospol.cz

Předseda:

Doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 702/7
7370 05 České Budějovice
tel: 604314751

Česká parazitologická společnost, z.s.

Společnost sdružuje pracovníky a studenty v oboru parazitologie.

Společnost:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie
Viničná 7
12844 Praha 2
tel: +420221951819
www: http://www.parazitologie.eu

Předseda:

RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie
Viničná 7
12844 Praha 2
tel: 221951819

Česká společnost antropologická

Česká společnost antropologická při Radě vědeckých společností České republiky je dobrovolná organizace, která sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky oboru antropologie, studenty, doktorandy a zájemce z řad odborníků příbuzných oborů. ČSA vydává od roku 1947 vlastní recenzovaný časopis „Česká …

Společnost:

Kudrnova 65
620 00 Brno
tel: 549493638
www: http://www.anthropology.cz

Předseda:

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel: 549493638

Česká společnost entomologická

Členové společnosti se věnují studiu hmyzu v oborech systematika, faunistika, bionomie, ekologie a obecná a aplikovaná entomologie na území České republiky i v zahraničí.

Společnost:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Viničná 7
128 43 Praha 2
tel: +420221951887
fax: není
www: http://www.entospol.cz

Předseda:

RNDr. David Král, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra zoologie
Viničná 7
128 43 Praha 2
tel: +420221951857
fax: ne

Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s.

Česká společnost experimentální biologie rostlin (ve zkratce ČSEBR) je dobrovolné sdružení pracovníků experimentálních oborů biologie rostlin. ČSEBR je odbornou a společenskou platformou pracovníků těchto oborů, která reprezentuje a prosazuje jejich zájmy v domácím prostředí i zahraničních stycích. …

Společnost:

Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Viničná 5
128 44 Praha 2
tel: +420 22195 1687
fax: 420 22195 1704
www: http://csebr.cz

Předseda:

Ing. Martin Janda, Ph.D.
KEBR, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1716
370 05 České Budějovice
tel: +420 603579167

Česká společnost histo- a cytochemická, z.s.

Česká společnost histo- a cytochemická je přímou pokračovatelkou Československé společnosti histo- a cytochemické, která byla založena v roce 1966. Společnost sdružuje pracovníky základního a aplikovaného výzkumu i z rutinních pracovišť lékařských zařízení, kteří ve své práci používají a dále rozvíjejí …

Společnost:

Poděbradova 435/37
50002 Hradec Králové
tel: +420-495816294
www: http://www.cshc.cz

Předseda:

Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie LFHK UK
Šimkova 870
50003 Hradec Králové
tel: +420-495816291

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. ČSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptáků a jejich prostředí, popularizuje a propaguje …

Společnost:

Na Bělidle 34
150 00 Praha-Smíchov
tel: +420 777 330 355
www: http://www.birdlife.cz

Předseda:

Tomáš Bělka
Masarykova 15
51750 Častolovice
tel: +420 603 219 747

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s.

ČSBMB je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory. - Podporuje rozvoj oborů podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe, - Podporuje zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají …

Společnost:

Kladenská 48
160 00 Praha 6
tel: 604861827
www: http://www.csbmb.cz

Předseda:

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc..
Biologické centrum AV ČR
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Česká společnost pro biomechaniku

Společnost sdružuje české biomechaniky. Pořádá pravidelně vědecké semináře a každý sudý rok mezinárodní konferenci Human Biomechanics. V edici "Monografie ČSB" pravidelně publikuje práce českých biomechanických týmů.

Společnost:

FTVS UK
Martího 31
162 52 Praha 6
tel: 220 172 196
www: http://www.csbiomech.cz/index.php

Předseda:

prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
José Martího 31
162 00 Praha 6
tel: 224352518

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s.

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. podporuje zejména rozvoj buněčné biologie a překrývajících se vědních oborů, podněcuje vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šíření nových poznatků v praxi. Spolek se snaží být nápomocný členům Spolku při jejich odborné a vědecké práci, a snaží se zejména přispět ke zvyšování odborné úrovně mladých pracovníků v oboru.

Společnost:

1. lékařská fakulta UK, Purkyňův ústav
Albertov 4
12801 Praha 2
tel: 224968001
www: http://www.cscb.cz

Předseda:

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
1. lékařská fakulta UK, Purkyňův ústav
Albertov 4
12801 Praha 2
tel: 224968001

Česká společnost pro ekologii z.s.

Cílem ČSPE je podílet se na všestranném, komplexním a systematickém rozvoji ekologických oborů, podílet se na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti, podílet se na ochraně přírody a krajiny a expertní činnost v ekologických oborech v regionu střední Evropy. Mezi hlavní činnosti ČSPE …

Společnost:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity
Branišovská 1760
37005 České Budějovice
tel: 387 772 366
fax: 387 772 368
www: http://www.cspe.cz/

Předseda:

Prof. David Storch
Univerzita Karlova, Centrum pro teoretická studia
Jilská 1
110 00 Praha 1
tel: +420-221183535
fax: +420-2-22220653

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s.

CZ-IALE je profesionální vědecká společnost vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků a studentů zabývajících se a působících v širokém interdisciplinárním oboru krajinné ekologie. Posláním CZ-IALE je především podpora rozvoje oboru ekologie krajiny a zprostředkování komunikace mezi zainteresovanými odborníky, pedagogy, manažery a krajinnými plánovači z decisní sféry.

Společnost:

IALE-CZ, Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: 296528320
fax: 296528256
www: http://www.iale.cz

Předseda:

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
tel: 296528320
fax: 296528256

Česká společnost pro strukturní biologii, z. s.

Společnost sdružuje a podporuje výzkumné, konferenční, školící a jiné akademické aktivity v oblasti strukturní biologie. Ke členství ve společnosti jsou zváni především výzkumní pracovníci zabývající se studiem strukturních vlastností biologických molekul a systémů pomocí metod krystalografie, NMR spektroskopie, …

Společnost:

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
14200 Praha 4
tel: +420325873758
www: https://cssb.structbio.org/

Předseda:

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Průmyslová 595
25250 Vestec
tel: +420325873758

Česká vědecká společnost pro mykologii

Česká vědecká společnost pro mykologii z. s. (ČVSM) je dobrovolná výběrová organizace, soustřeďující profesionální i amatérské mykology všech specializací. Byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo …

Společnost:

Knihovna botaniky, Univerzita Karlova
Benátská 2
128 01 Praha 2
tel: 224497833
www: http://www.czechmycology.org/

Předseda:

Mgr. Jan Holec, Dr.
Národní muzeum, mykologické oddělení
Cirkusová 1740
193 00 Praha 9
tel: 224497833

Česká zoologická společnost

Společnost sdružuje odborníky zabývající se nejrůznějšími tématikami v oboru zoologie, tj. studiem živočichů. Byla založena v Praze v roce 1927 několika vysokoškolskými profesory s cílem přispět k rozvoji zoologie, pořádat přednášky, kurzy, exkurze a sjezdy a vydávat odborné publikace. Společnost vydává časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.

Společnost:

Česká zoologická společnost
Viničná 7
128 00 Praha 2
tel: 221951847
www: http://www.zoospol.cz/

Předseda:

Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.
Ústav půdní biologie a biogeochemie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice
tel: 387775750

České biofyzikální sdružení, z. s.

Cílem je sdružení členů širší vědecké komunity působících zejména ve vědním oboru biofyzika za účelem vytvoření základny s právní subjektivitou umožňující efektivní výkon různých společných činností podporujících rozvoj biofyziky v ČR. Spolek tento účel naplňuje vhodnými činnostmi, jako jsou např. organizace …

Společnost:

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 2590/135
61200 Brno
tel: 541517500
www: https://www.cbpa.cz

Předseda:

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 2590/135
61200 Brno
tel: 541517501

Česko-slovenská biologická společnost, z.s.

Česko-slovenská biologická společnost, z.s. poskytuje prostor pro výměnu nových vědeckých poznatků v oblasti biologie, pořádá vědecká sympozia, konference, přednáškové večery nebo jednotlivé přednášky. Zabývá se popularizací nejnovějších vědeckých poznatků v biologických vědách.

Společnost:

Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A1
Kamenice 3
62500 Brno
tel: 549491331
www: https://www.icsbs.cz/

Předseda:

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Bohunice, pavilon B06
Kamenice 3 (Pavilon B06)
62500 Brno, Bohunice
tel: 549491331

Československá mikroskopická společnost, z.s.

Československá mikroskopická společnost je zapsaný spolek vědeckých, pedagogických, technických a odborných pracovníků, kteří se zabývají a zajímají o jakýkoliv typ mikroskopie. Cílem tohoto sdružení je zvyšovat úroveň mikroskopických oborů, rozvíjet je a vzdělávat především nastupující vědeckou generaci.

Společnost:

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147
612 00 Brno
tel: 541514302
www: www.mikrospol.cz

Předseda:

Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147
612 64 Brno, Česká republika
tel: +420 541 514 302

Československá společnost mikrobiologická

Společnost (založena 1928) se zabývá především organizováním přednášek pro odbornou i laickou veřejnost ze všech oblastí mikrobiologie, pořádáním kursů pro pregraduální i postgraduální studenty mikrobiologie. Vydává informační periodikum Bulletin ČSSM a mezinárodní vědecký impaktovaný časopis Folia Microbiologica. Je členem organizací FEMS a IUMS.

Společnost:

Mikrobiologický ústav AVČR
Vídeňská 1083
14220 Praha 4-Krč
tel: 296442494
www: http://www.cssm.info/

Předseda:

Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MUNI a nemocnice u sv. Anny
Pekařská 664/53
602 00 Brno
tel: 543 183 097

Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z. s.

Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech (SVLZ) sdružuje osoby vedené společným zájmem v oblasti pokusů na zvířatech, podporuje šíření znalostí a zkušeností formou konferencí, přednášek, vzdělávacích kurzů, prosazuje principy 3R (replacement, refinement, reduction) a zlepšování welfare zvířat. …

Společnost:

Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
www: https://svlz.cz/

Předseda:

MVDr. Jan Honetschläger, Ph.D., MBA
Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 774798153

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností