Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Vědecké společnosti: Neživá příroda

ČAAG – Česká asociace geofyziků, z.s.

ČAAG je dobrovolné neziskové profesní sdružení odborníků pracujících v oboru geofyzika a oborech příbuzných (např. geotechnika, hydrogeologie, inženýrská geologie a další). Asociace reprezentuje obor vůči státním orgánům (zajišťuje odbornou způsobilost), spolupracuje s dalšími odbornými institucemi …

Společnost:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
www: http://www.caag.cz

Předseda:

Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AVČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava - Poruba
tel: 596979341

Česká aerosolová společnost, z.s.

Česká aerosolová společnost (ČAS) vznikla z Pracovní skupiny pro výzkum aerosolů České společnosti chemického inženýrství v roce 1999. ČAS sdružuje převážně vědce z výzkumných ústavů a univerzit s těmito cíli: podporovat spolupráci ve všech oblastech výzkumu aerosolů; stimulovat šíření informací o …

Společnost:

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16500 Praha 6-Suchdol
tel: +420 220390316
fax: +420 220920661
www: http://cas.icpf.cas.cz/index_cz.php

Předseda:

Ing. Jakub Ondráček, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16500 Praha 6-Suchdol
tel: +420 220390316
fax: +420 220920661

Česká astronomická společnost

Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amaterskými astronomy. ČAS je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti a spolupracuje se zahraničními astronomickými společnostmi.

Společnost:

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
tel: 267 103 040
www: http://www.astro.cz

Předseda:

prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
tel: 323 620 233

Česká geografická společnost

Společnost sdružuje převážně geografy z českých univerzitních pracovišť, ale je otevřena všem zájemcům o obor. Jejím cílem je šířit geografické znalosti Česka, Evropy a světa mezi odbornou komunitou i mezi laickou veřejností. Vydává tři časopisy: Geografie (evidovaný v databázi Web of Science, IF 2022=0,9), Geografické rozhledy (pro učitele), Informace ČGS (spolkový).

Společnost:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
120 00 Praha 2
tel: 739839971; 221951397
www: http://geography.cz

Předseda:

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
120 00 Praha 2
tel: 221951425

Česká geologická společnost

Česká geologická společnost je dobrovolná organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy. Posláním ČGS je sdružovat zájemce o geologické vědní obory a rozvíjet jejich odbornou, pedagogickou i praktickou činnost. Česká geologická společnost …

Společnost:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
V Holešovičkách 41
182 00 Praha 8
tel: 728 408 613
www: http://www.geologickaspolecnost.cz/

Předseda:

doc. Mgr. Viktor Goliáš. Ph.D.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: 221 951 511

Česká kartografická společnost, z.s.

Česká kartografická společnost (ČKS) sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů – a to jak z veřejné správy, soukromých firem i vzdělávacích institucí. …

Společnost:

Česká kartografická společnost
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 – Holešovice
www: http://www.cartography.cz/

Předseda:

Prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65
662 10 Brno
tel: +420 973 445 028

Česká meteorologická společnost, z.s.

Česká meteorologická společnost (ČMeS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru meteorologie sdružených ve formě spolku ke společné činnosti, jejímž účelem je dle celkové koncepce české vědy se podílet na dalším rozvoji a zvyšování úrovně meteorologie, …

Společnost:

v sídle Českého hydrometeorologického ústavu
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4
tel: +420730932326
fax: +420261135030
www: http://www.cmes.cz/

Předseda:

RNDr. Taťána Míková
ČMeS v sídle Českého hydrometeorologického ústavu
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4
tel: +420730932326
fax: +420261135030

Česká pedologická společnost

Česká pedologická společnost (ČPS) byla založena 23. listopadu 1994 v Brně. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: přednáškovou činnost, organizování seminářů, konferencí a odborných exkurzí, zastupování svých členů a organizací na národní i mezinárodní úrovni, spolupráci mezi jednotlivými organizacemi …

Společnost:

Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel: 585 634 550
www: http://pedologie.czu.cz/

Předseda:

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel: 585 634 560

Česká speleologická společnost

Posláním České speleologické společnosti je objevovat, zkoumat, dokumentovat, studovat a chránit jeskyně a ostatní krasové či pseudokrasové jevy, jakož i umělé podzemní prostory.

Společnost:

Česká speleologická společnost
Na Březince 1513/14
150 00 Praha 5
tel: +420 722 651 110
www: https://www.speleo.cz/

Předseda:

RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Chittussiho 10
710 00 Ostrava
tel: +420 728 916 912

Česká společnost chemická, z.s.

ČSCH je nejstarší chemickou odbornou společností, její historie přímo navazuje na Spolek českých chemiků, který vznikl v roce 1872 zásluhou profesorů Šafaříka, Štolby, Preise a Bauera a na Studentský přírodovědný spolek Isis, založený již v roce 1866. Jedním z hlavních důvodů její existence je pomáhat …

Společnost:

Česká společnost chemická, z.s.
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
tel: 221 082 383, 603 238 671
www: http://www.csch.cz

Předseda:

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
ÚFCH J. Heyrovského AV ČR
Dolejškova 3
182 23 Praha 8
tel: 266 053 886

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí jejích členů, organizování odborného života …

Společnost:

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8 - Libeň
tel: 224354250
www: https://www.cski.cz/homepage/cs

Předseda:

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
CIIRC ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6, Dejvice
tel: 224 354 250

Česká společnost pro mechaniku

Sdružuje vědecké pracovníky zabývající se teoretickým i aplikovaným výzkumem v oboru mechaniky.

Společnost:

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
tel: 266053045
fax: 286587784
www: www.csm.cz

Předseda:

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9
tel: 286892515

Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z.s.

Česká společnost pro vědeckou kinematografii je organizace sdružující vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a instituce v oborech filmu, videa, optiky, fotografie, multimediální techniky a zobrazovacích systémů v České republice.

Společnost:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
tel: +420 224357918
www: http://www.cspvk.cz/

Předseda:

Prof. Ing.Jiří Novák, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
tel: +420 224 357 918
fax: +420 233 333 226

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s.

CZPWS je členem a zástupcem Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS), která se zabývá výzkumem a standardizací vlastností vody, vodní páry a vodných roztoků v následujících oblastech: termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry, fyzikální chemie systémů s vodnými roztoky, elektrárenská …

Společnost:

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
18200 Praha 8
tel: 266053762
www: http://www.czpws.cz

Předseda:

Ing. Jan Hrubý, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
18200 Praha 8
tel: 266053762

Český komitét pro geodézii a geofyziku, z. s.

Český komitét pro geodezii a geofyziku, zapsaný spolek, je dobrovolným neziskovým profesním sdružením vědeckých a odborných pracovníků v oblasti geodezie a geofyziky s celostátní působností založeným na základě zákona č. 89/2012 Sb. o sdružování občanů. Tento spolek je nástupnickou organizací po Českém …

Společnost:

Geofyzikální ústav AVČR
Boční II/1401
14100 Praha 4

Předseda:

Doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
Geofyzikální ústav AVČR
Boční II/1401
14100 Praha 4
tel: 604207962

Jednota českých matematiků a fyziků

V Jednotě českých matematiků a fyziků (JČMF) jsou sdruženi vědečtí a pedagogičtí pracovníci v oboru matematika a fyzika. Její činnost je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně pedagogická společnost), v …

Společnost:

Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 629/25
110 00 Praha 1
tel: +420 222 090 708-9
www: http://jcmf.cz

Předseda:

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 629/25
110 00 Praha 1
tel: +420 604 373 923

Krystalografická společnost

Krystalografická společnost (KS) je občanské sdružení fyzických a právnických osob podporující rozvoj krystalografie. Je členem Mezinárodní krystalografické unie a Evropské krystalografické asociace (IUCr od 1948, ECA od 1978). Přehled odborných aktivit je na adrese http://www.xray.cz. Cyklus seminářů …

Společnost:

Ostřicová 668/5, Stodůlky
155 00 Praha 5
tel: 223 001 158; 951 991 394
www: http://www.xray.cz/

Předseda:

RNDr. Jindřich Hašek, DrSc
Biotechnologický ústav AV ČR
Průmyslová 595
252 42 Vestec
tel: 223 001 158

Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.

Cílem České společnosti pro kompozitní a uhlíkové materiály je podpora kontaktů mezi odborníky zabývajícími se uhlíkovými materiály, podpora studentů, vytváření osobní databáze odborníků a organizování seminářů a konferencí.

Společnost:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8
tel: 266009318
www: http://www.irsm.cas.cz/cskum

Předseda:

doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8
tel: 266009287

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností