Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Vědecké společnosti: Společenské vědy

Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska

ČAS sdružuje profesionální pracovníky i instituce a neprofesionální zájemce o archeologii, podporuje a organizuje jejich spolupráci a vzájemnou komunikaci, edičně zajišťuje aspekty nesledované hlavní produkcí oboru, pečuje o popularizaci vědy v zájmu výzkumu i ochrany archeologických památek.

Společnost:

Archeologický ústav AV ČR
Letenská 4
118 01 Praha 1
www: https://www.archeologickaspolecnost.cz

Předseda:

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
Vinohradská 34
120 00 Praha 2
tel: 222 981 477, 728 700 174

Česká archivní společnost

Česká archivní společnost je dobrovolným profesním sdružením archivářů včetně důchodců, vysokoškolských učitelů a posluchačů pomocných věd historických a archivnictví i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Jejím hlavním úkolem je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů …

Společnost:

Národní archiv v Praze
Archivní 4
149 00 Praha 4 - Chodovec
tel: 608 336 946
www: http://www.cesarch.cz/

Předseda:

Mgr. Karel Halla
Státní okresní archiv Cheb
Františkánské náměstí 14
350 11 Cheb
tel: 354 422 556

Česká asociace orální historie

Česká asociace orální historie (COHA) je zapsaným spolkem založeným za účelem podpory a prezentace vědeckých výzkumů a projektů vedených metodou orální historie (OH). Byla založena v lednu 2007 a mezi její hlavní cíle patří např. vytvoření metodických pravidel a návodů pro využití OH ve vědeckém výzkumu …

Společnost:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
Vlašská 355/9
11800 Praha 1
tel: 257286358
www: http://www.coha.cz

Předseda:

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.
Vlašská 355/9
11800 Praha 1
tel: 257286358

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), založena v roce 1992, je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi výzkumníky, šíření výsledků pedagogického výzkumu, jejich praktická aplikace …

Společnost:

Pedagogická fakulta UK
Myslíkova 208/7, Nové Město
11000 Praha 1
tel: 585 633 477
www: http://www.capv.cz/

Předseda:

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Tř. Svobody 26
779 00 Olomouc
tel: 585 633 477
fax: není

Česká asociace pro africká studia, z. s.

ČAAS je občanským sdružením akademických pracovníků v afrických studiích, absolventů Mgr. studia tohoto oboru a jeho příznivců z příbuzných oborů. Cílem je podpora rozvoje afrických studií ve vědeckém výzkumu a vzdělávání, posilování vazeb mezi afrikanisty a odborníky příbuzných oborů v národním i mezinárodním …

Společnost:

Rektorát Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62/26
500 03 Hradec Králové
www: http://www.africkastudia.cz/

Předseda:

Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
tel: 604729909

Česká asociace pro sociální antropologii

Česká asociace pro sociální antropologii (dále jen asociace) je spolkem profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Je součástí akademické obce České republiky, …

Společnost:

Rada vědeckých společnosti AV ČR
Národní 3
117 20 Praha 1
www: http://www.casaonline.cz

Předseda:

Adam Horálek, Ph.D.
Univerzita Karlova, Fakulta filozofická
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1

Česká demografická společnost, z.s.

Česká demografická společnost (ČDS) sdružuje zájemce o populační vývoj a reprodukci obyvatelstva. Zabývá se studiem demografického vývoje, jeho příčinami a důsledky pro společnost. Snaží se o rozvoj vědního oboru demografie, o uplatnění výsledků demografického výzkumu ve společenské praxi a o popularizaci …

Společnost:

Přírodovědecká fakulta UK, Katedra demografie a geodemografie
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: (+420) 224 095 492
www: http://www.czechdemography.cz/

Předseda:

doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Katedra demografie a geodemografie PřF UK
Albertov 6
128 00 Praha 2
tel: 221 951 562

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

V souladu se svými stanovami se ČGHSP zaměřuje především na rozvíjení občanské i šlechtické genealogie, heraldiky, jakož i dalších pomocných věd historických a na pomoc členům při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a jejich následném praktickém uplatňování.

Společnost:

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Fantova 1784
155 00 Praha 13
tel: 251 613 490
www: www.genealogie.cz

Předseda:

Ing. Mgr. Martin Slaboch, PhD.

Česká kardiologická společnost

Česká kardiologická společnost se věnuje postgraduálnímu vzdělávání lékařů i nelékařských pracovníků v oboru kardiologie.

Společnost:

Česká kardiologická společnost z.s.
Netroufalky 814/6b
62500 Brno
tel: 543213825
www: http://www.kardio-cz.cz/

Předseda:

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika VFN
U nemocnice 2
12808 Praha 2

Česká kinantropologická společnost

Česká kinantropologická společnost podporuje rozvoj vědeckého poznání záměrné pohybové činnosti, její struktury a funkcí a jejích vztahů k rozvoji člověka jako biopsychosociáloního individua. Kinantropologie byla v řijnu roku 1991 zařazena mezi vědní obory akreditací komisí České republiky a byla uznána příslušným ministerstvem.

Společnost:

Česká kinantropologická společnost
José Martiho 31
162 52 Praha 6
tel: 0042020172050
www: http://www.kinantropologie.cz

Předseda:

Prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova
José Martiho 31
16252 Praha 6
tel: 00420220172246

Česká kineziologická společnost

ČKS usiluje o rozvoj a koordinaci spolupráce jednotlivých vědních oborů se vztahem ke kineziologii (funkční anatomie, biomechanika, neurofyziologie, …). Na základě spolupráce odborníků z různých oblastí se snaží o vytvoření komplexních, vědecky podložených odpovědí na otázky týkající se řízení pohybu …

Společnost:

Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31
162 52 Praha 6 - Veleslavín
tel: 585 636 314
www: http://www.kinesiology.upol.cz/

Předseda:

PhDr. David Smékal, Ph. D.
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého
Tř. Míru 115
771 11 Olomouc
tel: 585 636 314

Česká kriminologická společnost

Česká kriminologická společnost (ČKS) je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými …

Společnost:

Filozofická fakulta UK Praha
náměstí Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
tel: 607216981
www: http://www.czkrim.cz

Předseda:

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Filozofická fakulta UK
náměstí Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
tel: 221619680

Česká národopisná společnost, z. s.

Česká národopisná společnost (ČNS) je vrcholná profesní organizace české etnologie a příbuzných oborů (např. folkloristika). Jejím cílem je napomáhat rozvoji etnologie/národopisu, realizaci, propagaci a popularizaci výsledků oboru. ČNS vydává časopis Národopisný věstník (Scopus), finančně podporuje …

Společnost:

Česká národopisná společnost, z. s.
Národní 1009/3, Staré Město
110 00 Praha 1
tel: 606126273
www: http://www.narodopisnaspolecnost.cz

Předseda:

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Na Florenci 3
11000 Praha 1
tel: 606126273

Česká pedagogická společnost, z. s.

Česká pedagogická společnost, z.s., má pobočky na devíti univerzitách v České republice. Její členskou základnu tvoří z velké části akademičtí pracovníci těchto univerzit včetně studentů doktorských studijních programů, ale také pedagogogičtí pracovníci a učitelé působící ve školách a dalších pedagogických …

Společnost:

Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31
639 00 Brno
www: www.cpds.cz

Předseda:

Mgr. Oto Dymokurský
Nad Strání 671
463 11 Liberec 30

Česká platónská společnost z. s.

Hlavním cílem společnosti je podpora studia Platónovy filosofie. Zvláště pak: a) organizování seminářů a konferencí, b) podpora původní badatelské činnosti, c) podpora překládání Platónových děl a podpora při jejich vydávání, d) podpora vydávání kritických statí a děl, e) podpora studijních cest a …

Společnost:

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav filosofie a religionistiky
Nám. Jana Palacha
116 38 Praha 1
tel: 222220124
www: https://www.platonskaspolecnost.cz/

Předseda:

Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
Univezita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra filosofie a religionistiky
Stavařov 97
53210 Pardubice
tel: 739431833

Česká politologická společnost

ČPS je odbornou vědeckou společností sdružující odborníky z politologie, jejích podoborů a příbuzných disciplín. Společnost je českým reprezentantem v řadě mezinárodních politologických asociací na čele s IPSA.

Společnost:

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Joštova 10
602 01 Brno
fax: +420 549 491 920
www: http://www.cspv.cz

Předseda:

Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Joštova 10
602 00 Brno
tel: +420 549 494 090
fax: +420 549 491 920

Česká sociologická společnost

Česká sociologická společnost (ČSS) je dobrovolnou organizací odborníků, jejímž cílem je podpořit rozvoj všech aspektů sociologie na celém území a všech regionech ČR, s hlavním důrazem na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro odbornou činnost svých členů, a na reprezentaci české sociologie.

Společnost:

Husova 352/4
110 00 Praha 1
www: http://ceskasociologicka.org/

Předseda:

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP
tř. Svobody 8
779 00 Olomouc

Česká společnost ekonomická, z. s.

Rozvoj a popularizace ekonomie

Společnost:

Národohospodářský ústav
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
www: http://www.cse.cz

Předseda:

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Národohospodářský ústav
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1

Česká společnost novořeckých studií, z. s.

Česká společnost novořeckých studií, z. s. byla založena roku 1998 a sídlí na Ústavu klasických studií FF MU. Cílem společnosti je podpora výuky a vědeckého studia novořeckého jazyka, literatury, historie a kultury, a to v souladu se stanovami Evropské společnosti novořeckých studií, jíž je členem.

Společnost:

Ústav klasických studií, FF MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno
tel: 549 49 5387
fax: 549493850
www: http://www.phil.muni.cz/csns/

Předseda:

Nicole Votavová Sumelidisová, Mgr., Ph.D.
Ústav klasických studií, FF MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno
tel: 549 49 5387
fax: 549493850

Česká společnost pro hudební vědu, z. s.

Česká společnost pro hudební vědu, z.s. (ČSHV) byla založena v roce 1990, do roku 2000 byla součástí Asociace hudebních umělců a vědců. Sdružuje muzikoložky a muzikology žijící, pracující a studující v České republice, příp. i v zahraničí. Jejím posláním je spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity …

Společnost:

Ústav hudební vědy FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 221 619 431
www: http://www.cshv.cz

Předseda:

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Ústav hudební vědy FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 221 619 431

Česká společnost pro katolickou teologii, z. s.

Česká společnost pro katolickou teologii (ČSKT) je v Čechách a na Moravě působící profesní sdružení osob badatelsky činných v oblasti teologie a přidružených oborů. Byla založena v roce 1990 teologem Oto Mádrem. Svou spolkovou činností podporuje teologické bádání, napomáhá komunikaci mezi jednotlivými …

Společnost:

Teologická fakulta JU, Česká společnost pro katolickou teologii
Kněžská 8
37001 České Budějovice
tel: +420724166464
www: https://www.cskt.cz/

Předseda:

PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.
3. lékařská fakulta UK, Ústav etiky a humanitních studií
Ruská 87
10000 Praha 10
tel: +420724166464

Česká společnost pro mezinárodní právo, z.s.

Česká společnost pro mezinárodní právo, z.s. (ČSMP-CSIL) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru mezinárodního práva v České republice. Společnost byla založena v r. 1993 jako nástupkyně Československé společnosti pro mezinárodní právo při ČSAV. Od r. …

Společnost:

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Národní 117/18
116 00 Praha 1
tel: +420 221005435
fax: -
www: http://www.csmp-csil.org

Předseda:

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Národní 117/18
116 00 Praha 1
tel: +420 221005439
fax: -

Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s.

Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s., členka Rady vědeckých společností, je vědeckou společností, právní formou zapsaný spolek, který se věnuje vědeckému výzkumu, propagaci, výchově, vzdělávání, informovanosti a osvětě odborné i laické veřejnosti v oblasti práva životního prostředí a environmentální politiky, a to na národní, evropské unijní i mezinárodní úrovni.

Společnost:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Náměstí Curieových 7
110 00 Praha 1-Staré Město
tel: nemá
fax: nemá
www: http://www.cspzp.com

Předseda:

prof.JUDr.Milan Damohorský, DrSc
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Náměstí Curieových 7
116 40 Praha 1
tel: 221005370
fax: nemá

Česká společnost pro religionistiku, z.s.

Česká společnost pro religionistiku, z.s., je občanským sdružením zabývajícím se podporou vědeckého studia náboženství. Jde o nezávislou organizaci, sdružující badatele různých oborů na základě široce koncipované vědy o náboženství – religionistiky. Česká společnost pro religionistiku napomáhá rozvoji …

Společnost:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: 774602705
www: http://www.casr.cz

Předseda:

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., je samosprávní, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací. Podporuje a koordinuje vědecké bádání v oblasti jazyků, literatur, dějin, kultury, archeologie, etnologie a umění střední, východní a jihovýchodní Evropy, …

Společnost:

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 91/1
110 00 Praha
tel: + 420 224 800 251
fax: + 420 222 320 806
www: http://slavistika.slu.cas.cz/cs/

Předseda:

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
Veveří 97
602 00 Brno
tel: + 420 532 290 502
fax: + 420 532 290 511

Česká statistická společnost, z. s.

Česká statistická společnost je dobrovolná společnost pracovníků statistické vědy i praxe, sdružených ke společné činnosti. Jejím posláním je vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice a přispívat k řešení organizačních i odborných problémů spojených s její aplikací. Společnost podporuje …

Společnost:

Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
tel: +420 585 634 613
www: http://www.statspol.cz/

Předseda:

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, KMAAM PřF
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
tel: +420 585 634 613

Českomoravská psychologická společnost, z.s.

Českomoravská psychologická společnost, z.s. je dobrovolné stavovské, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako spolek se sídlem v Praze. Posláním ČMPS je podpora a kultivace psychologie jako vědecké disciplíny i profesní činnosti. Cílem ČMPS je podpora odborných zájmů svých členů, …

Společnost:

-
Kladenská 48
16000 Praha 6
tel: +420 605100844
fax: -
www: http://cmpsy.cz

Předseda:

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
779 00 Olomouc
tel: +420 585633512
fax: -

Český klub skeptiků Sisyfos, z. s.

Cíle klubu jsou definovány ve stanovách. Spočívají v šíření a obhajobě vědeckého poznání. Mimořádný význam přičítáme podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. S výsledky těchto …

Společnost:

U dejvického rybníčku 25
160 00 Praha 6
tel: 776 306 185, 776 017 932
www: https://www.sisyfos.cz/

Předseda:

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
Albertov 4
128 00 Praha 2
tel: 776 306 185

Český komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy, z. s.

Rozvíjení vědecké a výzkumné činnosti v oblasti logiky, metodologie a filozofie vědy a zvyšování povědomí o logice, metodologii a filozofii vědy a jejich popularizace v rámci širší odborné veřejnosti.

Společnost:

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 236/3, Staré Město
11000 Praha 1
www: http://web.flu.cas.cz/dlmpst/

Předseda:

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
11000 Praha 1

Jazykovědné sdružení České republiky

Jazykovědné sdružení České republiky bylo založeno v září 1956 v Praze (v návaznosti na odkaz Pražského lingvistického kroužku) a postupně vznikly pobočky v dalších městech. Zaměřuje se hlavně na přednáškovou činnost, organizaci konferencí, na zvyšování vzájemné informovanosti lingvistů z různých pracovišť, …

Společnost:

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4
118 51 Praha 1
www: http://jazykovednesdruzeni.cz

Předseda:

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 221 619 217

Jednota klasických filologů

Společnost sdružuje především klasické filology, tedy odborníky na řečtinu, latinu, antickou literaturu, filosofii, dějiny a kulturu, dále na literaturu a kulturu středověku (latinského i byzantského) a na novolatinskou literaturu, na archeologii starověkých kultur, římské právo a příbuzné vědy. Jejím …

Společnost:

Ústav řeckých a latinských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
www: http://jkf.ff.cuni.cz

Předseda:

doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Ústav řeckých a latinských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1

Kruh moderních filologů, z. s.

Kruh moderních filologů je společenská organizace vědeckých a pedagogických pracovníků v oblasti jazykovědy, literární vědy a didaktiky cizích jazyků i adeptů těchto oborů z řad vysokoškolských studentů. Účelem KMF je napomáhat vysoké úrovni zmíněných oborů po stránce teoretické i aplikační, umožňovat …

Společnost:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 221 619 536
fax: 221 619 536
www: http://www.kmof.cz/

Předseda:

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Hybernská 3
110 00 Praha 1
tel: 221 619 536
fax: 221 619 536

Literárněvědná společnost

Literárněvědná společnost slouží k meziuniverzitní výměně poznatků a nejnovějších závěrů bádání na poli literární teorie, historie i komparatistiky, a to formou přednášek českých i zahraničních odborníků a jejich následným sebráním do sborníku Kontexty literární vědy.

Společnost:

Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: 544250200

Předseda:

Prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury FF MU Brno
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel: +420 544250200

Matice moravská

Je nejstarší dosud působící vědeckou společností na Moravě. Matice moravská usiluje především o poznání dějin a kultury Moravy od nejstarších dob téměř po současnost a o postižení jejího významu v širších evropských souvislostech. Kromě Časopisu Matice moravské (vychází od roku 1869, v roce 2023 byl …

Společnost:

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
www: http://matice-moravska.cz

Předseda:

Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
tel: 549494938
fax: -

Rada vědeckých společností ČR, z.s.

Spolek Rada vědeckých společností ČR je nezávislé neziskové dobrovolné sdružení, sdružující vědecké společnosti působící v České republice. Vzniklo za účelem prosazování zájmů vědeckých společností. Od 1. 1. 2019 působí Rada vědeckých společností jako zcela samostatný subjekt (zapsaný spolek) s vlastním …

Společnost:

AV ČR
Národní1009/3
110 00 Praha 1
tel: +420 221 403 435
www: http://rvs.paleontologie.cz

Předseda:

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědecký spolek

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědecký spolek (dále SH ČR), sdružuje profesionální pracovníky historických oborů, učitele dějepisu, studenty historie i vážné zájemce o historii v rámci České republiky. Základním programovým cílem SH ČR je rozvíjet historické vědy, popularizovat …

Společnost:

Filozofická fakulta UK Praha
Nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: +420257286348
fax: -
www: http://www.sdruzenihistoriku.cz/

Předseda:

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 9
118 40 Praha 1
tel: +420257286348
fax: -

Společnost Edvarda Beneše, z.s.

Společnost Edvarda Beneše byla založena v Praze v roce 1990. Její činnost je zaměřena na studium díla Edvarda Beneše, které bylo po únoru 1948 systematicky destruováno. Společnost pořádá veřejné přednášky, vydává svůj Bulletin, Knižnici dokumentů a odborných historických studií. Je nástupnickou organizací …

Společnost:

MUA AV ČR
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8
www: http://spolecnosteb.cz/domains/spolecnosteb.cz/

Předseda:

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.
Filozofická fakulta - Katedra historie
Reální 5
701 03 Ostrava

Společnost pro církevní právo, z. s.

Společnost pro církevní právo je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem Společnosti je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících.

Společnost:

Sudoměřská 1243/25
130 00 Praha 3
tel: 222 220 203
fax: žádný
www: http://spcp.prf.cuni.cz/

Předseda:

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Univerzita Karlova - Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1
tel: 221 005 419
fax: žádný

Společnost pro dějiny věd a techniky

SDVT je jedinou vědeckou společností u nás, která sleduje a koordinuje aktivity na poli dějin přírodních věd a techniky. Vydává časopis Dějiny věd a techniky, který je jediným periodikem v tomto oboru v České republice. Zastupuje obor dějiny věd a techniky jako kolektivní člen v rámci mezinárodních …

Společnost:

Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1
tel: +420 224 491 468
www: http://www.sdvt.cz

Předseda:

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK
U nemocnice 4
121 08 Praha 2
tel: +420 224 965 621

Společnost pro estetiku, z.s.

Společnost pro estetiku je dobrovolnou společenskou organizací vědeckých, vědeckopedagogických a odborných členů v oboru estetiky, filozofie a teorie umění i jednotlivých konkrétních věd o umění. Členství je dále otevřeno rovněž pro studenty a laické příznivce těchto vědních oborů.

Společnost:

Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Celetná 20
116 42 Praha 1
tel: +420 221 619 620
www: http://www.estetikaspol.cz/

Předseda:

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph. D.
Katedra estetiky, FF UK Praha
Celetná 20, 2. patro
116 42 Praha 1
tel: +420 221 619 619

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek

Posláním a cílem Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek (SHSD ČR) - je podporovat rozvoj hospodářských a sociálních dějin v rámci České republiky. SHSD ČR navazuje na činnost svých předchůdkyň (od 60. let 20. století Komise pro hospodářské dějiny, od 14. 3. 1990 …

Společnost:

FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
www: www.shsd.cz

Předseda:

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Historická laboratoř (elektro)techniky, FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
tel: +420224355144

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z.s.

STOP je sdružení profesionálů zabývajících se problematikou ochrany památek. Přispívá ke zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a ke zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o aktuálních problémech oboru. Pořádá semináře na vybraná témata, vydává vlastní odborné publikace a zpřístupňuje závěry, doporučení a stanoviska z odborných setkání.

Společnost:

Na Březince 1368/5
150 00 Praha 5
www: https://www.pamatky-stop.cz/

Předseda:

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA
Na Březince 1368/5
150 00 Praha 5
tel: +420 605336033

Uměleckohistorická společnost

UHS sdružuje české a zahraniční historiky umění, veřejně se zastává oboru dějin umění a vyslovuje se k společensky zajímavým tématům,je organizační základnou oborové komunikace.

Společnost:

Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4
110 00 Praha 1
tel: 221183502
www: http://www.dejinyumeni.cz

Předseda:

PhDr. Anna Pravdova, Ph.D
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4
110 00 Praha 1
fax: -

Unie Comenius

Unie Comenius je profesní a zájmovou organizací odborníků v oblasti komeniologie a v blízkých oborech (historie, pedagogika, filosofe, teologie, filologie) Má přes třicet individuálních členů, kteří působí na vysokých školách a v ústavech Akademie věd ČR, dále na středních školách, v muzeích a knihovnách …

Společnost:

Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 01 Uherský Brod
tel: 572 632 288
www: http://www.uniecomenius.cz

Předseda:

PhDr. Jiří Beneš
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. - Kabinet pro klasická studia
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel: 234 612 303
fax: 222 828 305

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností