Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro katolickou teologii, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro katolickou teologii, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká společnost pro katolickou teologii (ČSKT) je v Čechách a na Moravě působící profesní sdružení osob badatelsky činných v oblasti teologie a přidružených oborů. Byla založena v roce 1990 teologem Oto Mádrem. Svou spolkovou činností podporuje teologické bádání, napomáhá komunikaci mezi jednotlivými teologickými disciplínami a uvádí činnost teologů do širších akademických, církevních a společenských souvislostí. ČSKT plní funkci české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii (European Society for Catholic Theology, ESCT) a pracuje spolu s ostatními národními sekcemi teologů zejména na přípravě celoevropských tematicky zaměřených kongresů a na vydávání mezinárodního odborného časopisu ET-Studies. Dlouhodobým posláním ČSKT je rozvíjet specifickou integritu katolické teologie a reprezentovat katolickou teologii v životě církve a kultury. V tomto širším kontextu by chtěla podněcovat své členy k fundovanému promýšlení otázek, které dnes stojí před křesťanskou vírou a evropskou kulturou jako jejich nejvážnější společně zakoušené výzvy.

Společnost:

Česká společnost pro katolickou teologii, z. s.
Teologická fakulta JU, Česká společnost pro katolickou teologii
Kněžská 8
37001 České Budějovice
tel: +420724166464
www: https://www.cskt.cz/

Předseda:

PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.
3. lékařská fakulta UK, Ústav etiky a humanitních studií
Ruská 87
10000 Praha 10
tel: +420724166464


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2023419
Czech Society for Catholic Theology

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Society for Catholic Theology (ČSKT) is a professional association of persons active in the field of theology and related disciplines in Bohemia and Moravia. It was founded in 1990 by the theologian Oto Mádr. Through its activities, the society promotes theological research, facilitates communication between the various theological disciplines and places the activities of theologians in a broader academic, ecclesiastical and social context. The ČSKT serves as the Czech section of the European Society for Catholic Theology (ESCT) and works together with other national theological sections, especially in the preparation of European congresses and the publication of the international professional journal ET-Studies. The long-term mission of the ČSKT is to develop the specific integrity of Catholic theology and to represent Catholic theology in the life of the Church and culture. In this broader context, it would like to encourage its members to reflect in an informed way on the issues that confront Christian faith and European culture today as their most serious challenges experienced together.

Web: https://www.esct.hu/

Society:

Czech Society for Catholic Theology
Teologická fakulta JU, Česká společnost pro katolickou teologii
Kněžská 8
37001 České Budějovice
Czech Republic
phone: +420724166464

President:

PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.
3. lékařská fakulta UK, Ústav etiky a humanitních studií
Ruská 87
10000 Praha 10
Czech Republic
phone: +420724166464
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností