Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > České biofyzikální sdružení, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

České biofyzikální sdružení, z. s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Cílem je sdružení členů širší vědecké komunity působících zejména ve vědním oboru biofyzika za účelem vytvoření základny s právní subjektivitou umožňující efektivní výkon různých společných činností podporujících rozvoj biofyziky v ČR. Spolek tento účel naplňuje vhodnými činnostmi, jako jsou např. organizace odborných nebo společenských akcí se zaměřením na obor biofyzika pro členy spolku i pro širší vědeckou veřejnost, nápomoc při dosahování a následném šíření výsledků vědeckého bádání členů spolku, organizace, prohlubování a koordinace spolupráce mezi vědci.

Společnost:

České biofyzikální sdružení, z. s.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 2590/135
61200 Brno
tel: 541517500
www: https://www.cbpa.cz

Předseda:

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 2590/135
61200 Brno
tel: 541517501


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2023369
Czech Biophysical Association

Category: Natural

Annotation: The goal is the association of members of the wider scientific community working mainly in the scientific field of biophysics in order to create a base with legal subjectivity enabling the effective performance of various joint activities supporting the development of biophysics in the CR. The association fulfills this purpose with appropriate activities, such as the organization of professional or social events focusing on the field of biophysics for members of the association and for the wider scientific public, assistance in achieving and subsequent dissemination of the results of scientific research of association members, organization, deepening and coordination of cooperation between scientists.

Web: https://www.cbpa.cz

Society:

Czech Biophysical Association
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 2590/135
61200 Brno
Czech Republic
phone: 541517500

President:

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 2590/135
61200 Brno
Czech Republic
phone: 541517501
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností