Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., je samosprávní, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací. Podporuje a koordinuje vědecké bádání v oblasti jazyků, literatur, dějin, kultury, archeologie, etnologie a umění střední, východní a jihovýchodní Evropy, zejména se zaměřením na slavistiku, balkanistiku a byzantologii. Její práce je realizována v sekcích a komitétech, jejichž prostřednictvím je rovněž koordinována spolupráce s domácími i zahraničními společnostmi obdobného odborného zaměření.

Společnost:

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 91/1
110 00 Praha
tel: + 420 224 800 251
fax: + 420 222 320 806
www: http://slavistika.slu.cas.cz/cs/

Předseda:

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
Veveří 97
602 00 Brno
tel: + 420 532 290 502
fax: + 420 532 290 511


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!



Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20186016
20197615
2020766
20217611
20227413




Czech Society for Slavonic, Balkanistic and Byzantological Studies, z. s.

Category: Social Sciences

Annotation: Czech Society for Slavonic, Balkan and Byzantine Studies, z. s. is an autonomous, voluntary, non-political and non-profit organization. Its primary objective is the support and coordination of the languages, literature, history, culture, archeology, ethnology and the arts of Central, Eastern and Southeastern Europe, with special focus on Slavonic, Balkan and Byzantines studies. Its work is carried out in sections and committees, which also coordinate the cooperation with domestic and foreign societies with similar professional orientation.

Web: http://slavistika.slu.cas.cz/en

Society:

Czech Society for Slavonic, Balkanistic and Byzantological Studies, z. s.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 91/1
110 00 Praha
Czech Republic
phone: + 420 224 800 251
fax: + 420 222 320 806

President:

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
Veveří 97
602 00 Brno
Czech Republic
phone: + 420 532 290 502
fax: + 420 532 290 511
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností