Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Posláním a cílem Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek (SHSD ČR) - je podporovat rozvoj hospodářských a sociálních dějin v rámci České republiky. SHSD ČR navazuje na činnost svých předchůdkyň (od 60. let 20. století Komise pro hospodářské dějiny, od 14. 3. 1990 Společnost pro hospodářské dějiny v Praze, od roku 1992 Společnost pro hospodářské a sociální dějiny) a reprezentuje obor hospodářských a sociálních dějin ve vztahu k odborné i laické veřejnosti, a to v tuzemsku i v zahraničí. Zabývá se individuální a týmovou odbornou vědecko-výzkumnou, metodologickou i vědecko-organizační činností v oblasti obou zmíněných multidisciplinárních vědeckých oborů – hospodářských dějin a sociálních dějin. Využívá i kooperace s dalšími historickými disciplínami – především s politickými dějinami, historií vědy a techniky, historickou geografií a demografií, historickou statistikou, kulturní antropologií, kulturními dějinami, dějinami mentalit apod.

Společnost:

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky - vědecký spolek
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
www: www.shsd.cz

Předseda:

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Historická laboratoř (elektro)techniky, FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
tel: +420224355144


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2017601
201860
20196056
20206041
20216042
202210029
20236043
Society for Economic and Social History of the Czech Republic - scientific society

Category: Social Sciences

Annotation: The mission and goal of the Society for Economic and Social History of the Czech Republic - Scientific Society (SHSD ČR) - is to support the development of economic and social history within the Czech Republic. SHSD ČR continues the activities of its predecessors (from the 1960s the Commission for Economic History, from 14 March 1990 the Society for Economic History in Prague, from 1992 the Society for Economic and Social History) and represents the field of economic and social history in relation to the professional and lay public, both domestically and abroad. It deals with individual and team professional scientific research, and methodological and scientific-organizational activities in the field of both mentioned multidisciplinary scientific fields - economic history and social history. It also uses cooperation with other historical disciplines - especially with political history, history of science and technology, historical geography and demography, historical statistics, cultural anthropology, cultural history, history of mentalities, etc.

Society:

Society for Economic and Social History of the Czech Republic - scientific society
FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
Czech Republic

President:

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Historická laboratoř (elektro)techniky, FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6
Czech Republic
phone: +420224355144
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností