Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká kartografická společnost, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká kartografická společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká kartografická společnost (ČKS) sdružuje zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů – a to jak z veřejné správy, soukromých firem i vzdělávacích institucí. Společnost má přibližně 115 individuálních členů, 9 čestných členů a podporuje ji 16 kolektivních členů – firem či organizací zabývající se kartografií. Za zásluhy o rozvoj kartografie a práci ve prospěch Společnosti je vybraným osobnostem udělováno čestné členství. Mezi aktivity ČKS patří pravidelné pořádání kartografických konferencí, soutěž Mapa roku, národní soutěž dětské kresby s kartografickou tematikou (s vazbou na mezinárodní soutěž o cenu Barbary Petchenikové pořádanou Mezinárodní kartografickou asociací -ICA), organizace odborných seminářů, výstav apod. ČKS reprezentuje Českou republiku v mezinárodní kartografické asociaci ICA – zapojuje se aktivně do činnosti orgánů a odborných komisí ICA.

Společnost:

Česká kartografická společnost, z.s.
Česká kartografická společnost
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 – Holešovice
www: http://www.cartography.cz/

Předseda:

Prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65
662 10 Brno
tel: +420 973 445 028


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
201710415
201810422
201911521
202013324
202113330
202212339
202314033
Czech Cartographic Society

Category: Technical

Annotation: The Czech Cartographic Society brings together people interested in the development of cartographic science, techniques and cartographic technologies, the education and training of cartographers, the history of cartography and the compilation, production and use of various types of maps and atlases - from public administration, private companies and educational institutions. The Society has approximately 110 individual members and is supported by fourteen collective members as companies or organizations dealing with cartography. Selected personalities are awarded honorary membership for their contribution to the development of cartography and work for the benefit of the Society. The activities of the Czech Cartographic Society include regular cartographic conferences, the Map of the Year competition, a national childrens drawing competition with a cartographic theme (linked to the Barbara Petchenik International Competition organized by the International Cartographic Association), the organization of professional seminars, exhibitions, etc. The Czech Cartographic Society represents the Czech Republic in the International Cartographic Association (ICA). It is actively involved in the activities of ICA bodies and expert commissions.

Society:

Czech Cartographic Society
Česká kartografická společnost
Františka Křížka 362/1
170 00 Praha 7 – Holešovice
Czech Republic

President:

Prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65
662 10 Brno
Czech Republic
phone: +420 973 445 028
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností