Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká asociace pro sociální antropologii
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká asociace pro sociální antropologii

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká asociace pro sociální antropologii (dále jen asociace) je spolkem profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Je součástí akademické obce České republiky, spadá do kategorie vědeckých společností a vyvíjí činnost podle zákona č.83/1990Sb. o sdružování občanů ve znění zákona číslo 300/1990 Sb. ve znění zákona číslo 513/1991 Sb. ve znění zákona číslo 68/1993 Sb. ve znění zákona č. 151/2002 Sb. ve znění zákona číslo 230/2006 Sb. ve znění zákon číslo 342/2006 Sb. 1. Cílem České asociace pro sociální antropologii je: - podporovat rozvoj sociální antropologie ve vědeckém výzkumu a vzdělávání; - reprezentovat českou sociální antropologii vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním antropologickém poli; - popularizovat výsledky sociální antropologie mezi širší veřejností; - vytvářet vazby mezi sociálními antropology a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku; - udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí. 2. Asociace pro dosažení svých cílů pořádá odborné konference, přednášky a semináře, připravuje a vydává publikace, vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru a nabízí poznatky sociální antropologie k praktickému využití. Usiluje o zvyšování kvality oboru, o dodržování pravidel a norem ve vědě a pedagogické praxi a dbá na dodržování etiky vědecké práce. Asociace svým členům poskytuje pomoc či asistenci při výzkumné a další badatelské činnosti. Asociace aktivně spolupracuje s obdobnými zahraničními organizacemi a podílí se na globálním rozvoji oboru. CASA pořádá pravidelné Gellnerovské semináře, uskutečňuje spolu se Slovenskou asociací sociálních antropologů bienální konference s mezinárodní účastí, vydává časopis Cargo.

Společnost:

Česká asociace pro sociální antropologii
Rada vědeckých společnosti AV ČR
Národní 3
117 20 Praha 1
www: http://www.casaonline.cz

Předseda:

Adam Horálek, Ph.D.
Univerzita Karlova, Fakulta filozofická
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2010552
20115510
20125514
20135510
20146910
20157311
2016789
20178110
20188319
201910117
202011410
202112913
202212417
Czech Association for Social Anthropology

Category: Social Sciences

Annotation: CASA is association of professional academics in social anthropology, graduates in social anthropology (MA level) and supporters from related disciplines. It is part of the academic community of the Czech Republic and belongs to the category of scientific societies. The aims of CASA are - to support the development of scientific research and education in social anthropology; - to represent Czech social anthropology in relation to the government, public and non-governmental organizations and on international anthropological forums; - to popularise the achievements of social anthropology; - to maintain contacts and establish cooperation with similar professional organizations in the Czech Republic and abroad. To attain its aims, the association organizes specialized conferences, lectures and seminars, prepares and publishes publications, elaborates and presents suggestions concerning the improvement of education and research in social anthropology, and offers the findings of social anthropology for practical implementation. The CASA runs regular „Gellnerian“ seminars, biennial conferences and publishes anthropological journal Cargo.

Web: http://www.casaonline.cz

Society:

Czech Association for Social Anthropology
Rada vědeckých společnosti AV ČR
Národní 3
117 20 Praha 1
Czech Republic

President:

Adam Horálek, Ph.D.
Univerzita Karlova, Fakulta filozofická
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností