Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká archivní společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká archivní společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká archivní společnost je dobrovolným profesním sdružením archivářů včetně důchodců, vysokoškolských učitelů a posluchačů pomocných věd historických a archivnictví i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Jejím hlavním úkolem je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech. Z tohoto důvodu se ČAS věnuje teorii archivistiky, archivní praxi, pomocným vědám historickým a dalším oborům, zejména historii a historiografii. ČAS napomáhá k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v těchto oborech. Součástí práce je upevňování osobních a společenských kontaktů a vzájemné spolupráce archivářů v Česku i v zahraničí. Nutnou podmínkou činnosti je spolupráce s řídícími orgány českého archivnictví. Je nejen spolutvůrcem, ale i oponentem programů, které se dotýkají uvedených oborů i členstva. Přispívá svými stanovisky k optimálnímu řešení problémů vyjadřuje se k aktuálnímu dění v archivnictví. V neposlední řadě je ČAS povinna chránit tvůrčí a profesní zájmy členů a účinně přispívat k ochraně a prosazování sociálních a materiálních práv archivářů v Česku v soukromé i státní sféře.

Společnost:

Česká archivní společnost
Národní archiv v Praze
Archivní 4
149 00 Praha 4 - Chodovec
tel: 608 336 946
www: http://www.cesarch.cz/

Předseda:

Mgr. Karel Halla
Státní okresní archiv Cheb
Františkánské náměstí 14
350 11 Cheb
tel: 354 422 556


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200845714
200954533
201052761
201156840
201255536
201355740
201440042
201550150
201646934
201750232
201853525
201959220
202049820
202152216
20225396
The Czech Archive Society

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Archive Society is a voluntary professional association of archivists that includes pensioners, university teachers, and students of historical auxiliary sciences and archiving, other backers, and sympathizers from the ranks of the professional and general public alike. The principal task of the Czech Archive Society is to support the specialised activities and interests of archivists in the Czech Republic, including their application in archives. It is for this reason that that the CAS is dedicated to the theory of archiving, archiving practice, historical auxiliary sciences, and other fields of interest, such as history and historiography. The CAS helps in the acquisition, the spreading, and the deepening of the latest knowledge essential for successful activity in these branches. Part of the work done by the CAS involves reinforcing personal and social contacts and the mutual cooperation of archivists in both the Czech Republic and abroad. Our cooperation with the governing bodies of Czech archiving is an essential pre-condition for CAS activity. It is both the co-creator and opponent of programmes that affect the branches and members mentioned. It contributes its opinion to find the best solution to problems and expresses itself with regard to the latest events in the world of archiving. Last but not least, the CAS is under obligation to protect the creative and professional interests of its members and to effectively contribute to the protection and assertion of the social and material rights of archivists in the Czech Republic in the private and public sphere.

Society:

The Czech Archive Society
Národní archiv v Praze
Archivní 4
149 00 Praha 4 - Chodovec
Czech Republic
phone: 608 336 946

President:

Mgr. Karel Halla
Státní okresní archiv Cheb
Františkánské náměstí 14
350 11 Cheb
Czech Republic
phone: 354 422 556
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností